Category Archives: Arrangement

Byvandring – NTNUs forløpere: Høyere utdanning i Trondheim gjennom 300 år

Ved Emil M. V. Eliasson

Bilde: Flyfoto av Norges tekniske høyskole (NTH), Gløshaugen fra 1950-tallet. Hentet fra NTNU UB/Schrøder

Bli med på et dykk ned i Trondheims flere hundre år gamle lærdomshistorie! Hvordan har undervisning, forskning og studentliv preget byen? Trondheim er kjent for sin lange skolehistorie, men det er kanskje mindre kjent at også høyere utdanning har en lang historie i byen. På denne byvandringen vil vi ta for oss noen viktige kunnskapsinstitusjoner som på ulike vis har vært forløpere for dagens virksomheter ved NTNU. Vi ser også nærmere på hvordan disse institusjonene fungerte i sin samtids utdanningssystemer, samt hvilken betydning de har hatt for Trondheim som by.

Hvor: Møt opp på Vestfrontplassen.

Når: Onsdag 24. mai kl. 19.00.

Hundre år med Reitgjerdet psykiatriske sykehus – 1923 til i dag

Foredrag ved Magne Brekke Rabben

Bilde: Fra innvielsen av Reitgjerdet asyl i 1923. Hentet fra NTNU UB/Hilfling-Rasmussen.

I 1923 åpnet Reitgjerdet asyl i Trondheim. Reitgjerdet var en nasjonal spesialinstitusjon for kriminelle og særlig vanskelige mannlige psykiatriske pasienter. Frem til 1963 var Reitgjerdet én av to slike institusjoner i landet. Den andre var Kriminalasylet, som også lå i Trondheim, og var en mye mindre institusjon, etablert i 1895. Reitgjerdet skulle med tiden bli en beryktet institusjon. Først fordi den huset noen av de farligste psykiatriske pasientene i landet, men senere, etter den såkalte Reitgjerdet-skandalen i 1978, dreide oppmerksomheten seg mot avsløringene av en inhuman behandlingskultur ved sykehuset, med blant annet en omfattende og rutinemessig bruk av tvangsmidler. De sterke reaksjonene dette skapte, førte til nedleggelsen av Reitgjerdet i 1987.

Reitgjerdet og Kriminalasylets funksjon i det psykiatriske institusjonslandskapet var todelt. På den ene siden skulle institusjonene ta imot pasienter regnet som for farlige og vanskelige til å kunne behandles i regulære asyl. I tillegg skulle institusjonene ta imot kriminelle som viste mental sykdom i fengsel. Slik sett bidrog Reitgjerdet til enklere og roligere behandlingsforhold i den regulære institusjonspsykiatrien, men dette hadde altså en pris.

Dette foredraget handler om Reitgjerdets historie, om dagliglivet ved institusjonen og om institusjonens rolle i Norges institusjonslandskap, men også om Reitgjerdets arv og institusjonens rolle i samfunnsdebatten i dag.

Hvor: Hornemansgården.

Når: 7. juni 2023 kl. 19.00.

Byens vann

Foredrag i Hornemansgården ved Merete Røskaft og Per Østby

Bildet viser arbeidet med en vannrenne i Theisendammen ca. 1890-1910. Arbeiderne er samlet til lunsjpause, i bakgrunnen t.v. er gården Horgheim. Hentet fra NTNU UB/Olsen

1 1777 ble inntaksdammen for byens første vannverk åpnet. Organist og branndirektør Johan Daniel Berlin hadde tegnet damanlegget. Fra dammen og ned til byen løp det ledninger av uthulete furustokker som var bundet sammen med metallkrager. Med tiden ble det bygget flere dammer oppover Ilavassdraget, med Theisendammen som hoveduttak. Fra 1860-tallet ble et nytt vannverk bygget med støpejernsrør, og med det kunne byens brannvesen slukke brannene mer effektivt enn før. Stadsingeniør Carl Adolf Dahl (1828 – 1907) konstruerte både vannverk og spillvannsnettet som etter hvert ble lagt under byens gater.

Trondheims vann- og avløpssystemer har gjennomgått store endringer frem til i dag. Byens drikkevann kommer fra Jonsvatnet, og spillvannet ledes fra husholdningene til de avanserte renseanleggene på Høvringen og Ladehammeren. Historien om denne typen infrastruktur og dens samfunnsmessige betydning har ikke vært fortalt tidligere. Selv i dag er byens vann- og avløpstjenester og de som jobber med det lite synlig for de fleste. Hvordan ble vann- og avløpstjenestene etablert? Hvilke utfordringer sto byens ledelse overfor og hvordan løste de dem? Utgangspunktet for dette foredraget er arbeidet med boka Byens vann, som kom ut i 2021.

Foredraget holdes 3. mai kl. 19.00 i Festsalen i Hornemansgården, inngang direkte fra Torget. Hjertelig velkommen!

Foredrag etter årsmøtet 2023

Ved Siv Gøril Brandtzæg og Pål Thonstad Sandvik

«Jordens graadige strube»: Tillerraset (1816) i historiske kilder og i sang.

Tillerraset i 1816 er en av de største naturkatastrofene som har rammet Trondheimsområdet. Umiddelbart etter årsmøtet i Trondhjems historiske forening vil Pål Thonstad Sandvik beskrive raset og rasets virkninger på datidens samfunn. Siv Gøril Brandtzæg forteller og synger fra den melodramatiske skillingsvisa om kvikkleireskredet.

Vel møtt!

Hvor: E.C. Dahls stiftelse, E.C. Dahls gate 10, Møterom Valentine Smith i tredje etasje.

Når: 19.04.2023 ca. kl. 20.00

Årsmøte 2023

Bilde: Fra et møte i Festsalen i Håndverkerforeningen på hjørnet av Kjøpmannsgata og Erling Skakkes gate. Hentet fra NTNU UB/Hilfling-Rasmussen

Trondhjems Historiske Forening ønsker velkommen til årsmøte 2023!

Saksliste:
1. Godkjenning av møteinnkallingen.
2. Konstituering og valg av møteleder.
3. Årsmelding 2022.
4. Regnskap 2022 og revisorenes melding.
5. Nedleggelse av Plakettkomiteen og videreføring av deres arbeid gjennom THFs deltakelse i Trondheim kommunes Blått skilt-komite.
6. Fastsetting av kontingent.
7. Valg.
8. Eventuelt. Forslag vil bli behandlet, og kan sendes til: post@trondhjemshistoriske.no

Tid: Onsdag 19. april 2023, fra klokka 19.00 til 21.00.
Sted: E.C. Dahls stiftelse i E.C. Dahls gate 10, møterom Valentine Smith.

Okkupasjonsmaktens materielle levninger i Trondheim: vonde minner, realverdier eller kulturminner?

Foredrag ved Kristoffer E. Grini

Bilde hentet fra NTNU UB/Hilfling-Rasmussen. Utsikt fra Ladehammeren over Lademoen, fotografert i 1951. Til venstre ses strandveien med Trondhjems Aktiebryggeri, og sentralt i bildet finnes u-båtbunkeren Dora, ferdigstilt i 1943 under den tyske okkupasjonsmakten.

Trondhjems historiske forening ønsker alle velkommen til foredrag!

Under den andre verdenskrig ble Trondheimsfjorden den viktigste tyske marinebasen i Nord-Europa.  Dermed ble det bygd en mengde anlegg, forsvarsverker og infrastruktur i Trondheim, noe som mange steder endret hverdag og virkelighet for byens beboere. Da krigen var over, ble okkupasjonsstyrkene sendt hjem, men anleggene stod tilbake og hadde flere steder endret bylandskapet permanent. På den ene siden var de påminnelser om fortiden, på den andre var de nyttige realverdier som kunne brukes i gjenreisningen av samfunnet. Dette foredraget vil redegjøre for det materielle okkupasjonssystemet som ble etablert i og omkring byen, samt hvordan man har forholdt seg til og brukt disse stedene fra etterkrigstiden og frem til i dag.

Foredraget avholdes 12. april kl. 19.00 i auditoriet i Suhmhuset. Hjertelig velkommen!

Ekstraordinært årsmøte

Kaller med dette inn til ekstraordinært årsmøte i Trondhjems Historiske Forening.

Tid: 26. Oktober 2022, kl. 18.30

Sted: Møterommet i E.C. Dahls gate 10.

Saksliste:

  1. Godkjenning av møteinnkallingen.
  2. Konstituering. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive referatet.
  3. Valg: Skifte av styreleder.
  4. Valg: Supplering av styret (2 nye medlemmer).
  5. Eventuelt (Årsmøtet kan diskutere, men ikke vedta saker som tas opp her).

Hjertelig velkommen!

Med hilsen

Styret i Trondhjems Historiske Forening

Julemøte

Lørdag 7. desember kl. 13.00 er det klart for vårt tradisjonsrike julemøte. Det holdes på Suhmhuset, og årets innlegg vil være ved Ingeborg Stensrud (f. 1970).

Ingeborg Stensrud er historiker, og jobber som universitetslektor ved program for arkiv- og samlingsforvaltning på NTNU. Hun tok i 2018 doktorgrad ved NTNU med avhandlingen «Europe not taken for granted: The Ford Foundation’s exchange programs in Eastern Europe in the 1950s and ’60s».

Hun skal fortelle oss sin families historie, og hvordan de er bundet sammen med Trondheims, i egenskap av at de eide og drev blant annet Britannia Hotell.

Ingeborg og Kristoffer Stensrud, fra henholdsvis Nordfjord og Øvre Eiker, fikk seks barn og drev tre hoteller sammen. Historien om den livsreisen de tok, fra det «gamle» samfunnet til det «nye», med alt det innebar; samt opplevelsen og følgene av 2. verdenskrig, deles med mange andre norske familier i det 20. århundre. At Ingeborg og Kristoffer ble eiere av Britannia Hotell og Leangen Gård i Trondheim, gir historien en ekstra dimensjon med særlig relevans for Trondheimsfolk.

Etterpå vil det tradisjonen tro bli servert kaffe og kaker. Arrangementet er gratis, og åpent for alle. Vel møtt!

Kirkegårdsvandring på Tilfredshet kirkegård

 

dav

Fotograf: Anne Marit Slette

I 1893 kjøpte Trondheim kommune eiendommen Tilfredshet sør for byen, for
å oppføre et nytt sykehus og anlegge en ny kirkegård der. Økende
folketall hadde skapt et stort behov for nye gravplasser, og på
Tilfredshet var det nok areal til en stor kirkegård.

Kirkegården ble innviet i 1898. Samtidig ble det tatt i bruk et
gravkapell, som var oppført etter tegninger av arkitekt Karl Norum
(1852-1911). Videre ble det i 1901 sør for kapellet oppført et
klokketårn av bindingsverk, etter tegninger av arkitekt Nils Ryjord
(1875-1926).

I 1918 ble Norges tredje krematorium tatt i bruk i Trondheim. Man valgte
å plassere krematoriet i en nyanlagt underetasje ved et eldre bygg, i
dette tilfellet det 20 år gamle kapellet på Tilfredshet kirkegård.
Arbeidet ble utført etter planer av arkitekt Axel Guldahl d. e.
(1866-1921).

 

Kirkegårdsvandringen holdes av Svein Henrik Pedersen, mandag 29. mai, klokka 19:00

 

Foredrag, Klemenskirken v. Anna H. Petersén

Anna Helena Petersén er arkeolog og forsker, og har vært ansatt ved NIKU
(Norsk institutt for kulturminneforskning) siden 1997. Hun lederKorfund NØ_IMG_1216
utgravningene av Klemenskirken, og kommer til Litteraturhuset for å
fortelle om utgravingsarbeidet.

 

Mandag 24. april. Sted: Litteraturhuset, klokken 19:00