Aspaas-stipendet

Et utdanningsstipend med mulighet for publiseringsstøtte til fremme for utforsking og formidling av Trøndelags historie. Utdeles årlig av Trondhjems Historiske Forening til minne om Aasta og Kristen Aspaas.

Formål
Formålet med stipendet er å stimulere til utforsking av og publisering om Trondheims- og Trøndelags historie.

Kriterier
Stipendet kan tildeles studenter ved norske universiteter og høgskoler som skriver masteroppgave i historiske studier, der forskningstema er lagt til Trondheim eller Trøndelag. Stipendet skal fortrinnsvis gis til masterstudenter som skriver masteroppgave i historie eller arkeologi, men kan også gis til masterstudenter i andre kultur- og samfunnsfag. Søkerens emne kan være av historiografisk, metodologisk eller empirisk art.

Søkeren må legge ved en prosjektskisse, samt en anbefaling fra veileder. Tidligere arbeider kan også legges ved.

Stipendets og publiseringsstøttens størrelse
THF deler ut i alt to utdanningsstipender på opp til kr 15 000,- hver, til sammen kr. 30 000,-. I tilfeller der det ikke er nok kvalifiserte søkere, kan pengene holdes av for å kunne utdeles et år hvor det er flere enn to kvalifiserte søkere.
Ved tilfeller der det er flere enn to kvalifiserte kandidater som stiller like sterkt, og det ikke er penger satt av fra tidligere år, kan stipendkomiteen dele opp totalsummen i flere mindre stipender.

Stipendiatene kan, dersom den godkjente masteroppgaven omarbeides til en artikkel til Trondhjemske Samlinger, få kr. 10.000,- i vederlag når redaktøren godkjenner artikkelen for publisering.

Utbetaling
En del av utdanningsstipendet (normalt kr. 7000,-) blir utbetalt når søknaden er godkjent og kontrakt med THF undertegnet. Den resterende andelen av utdanningsstipendet (normalt kr. 8 000,-) blir utbetalt ved godkjent MA-oppgave. Stipendiaten kan, ved fullført mastergrad, få kr. 10.000,- i vederlag for levering av en artikkel til Trondhjemske Samlinger basert på masteroppgaven. Artikkelen må være på minimum minst 5000 ord og godkjent til trykk av tidsskriftets redaktør før pengene kan utbetales.

Vurdering
Innsendte søknader vurderes av en stipendkomité på tre medlemmer. Av komiteens medlemmer skal to sitte i foreningens styre, mens ett medlem skal være eksternt. Minst ett av komiteens medlemmer må ha formell forskningskompetanse. Stipendkomiteen utnevnes årlig av THFs styre i etterkant av årsmøtet. Avgjørelser kan ikke ankes.

Søknadsfrist
Det er én frist årlig. Søknader som skal vurderes må være innsendt innen
15. januar. Behandlingstid skal normalt ikke overstige 2 måneder.

Søknad m/vedlegg merket «Aspaas-stipendet» sendes som e-post til post@trondhjemshistoriske.no