Author Archives: Trondhjems Historiske Forening

Byvandring – NTNUs forløpere: Høyere utdanning i Trondheim gjennom 300 år

Ved Emil M. V. Eliasson

Bilde: Flyfoto av Norges tekniske høyskole (NTH), Gløshaugen fra 1950-tallet. Hentet fra NTNU UB/Schrøder

Bli med på et dykk ned i Trondheims flere hundre år gamle lærdomshistorie! Hvordan har undervisning, forskning og studentliv preget byen? Trondheim er kjent for sin lange skolehistorie, men det er kanskje mindre kjent at også høyere utdanning har en lang historie i byen. På denne byvandringen vil vi ta for oss noen viktige kunnskapsinstitusjoner som på ulike vis har vært forløpere for dagens virksomheter ved NTNU. Vi ser også nærmere på hvordan disse institusjonene fungerte i sin samtids utdanningssystemer, samt hvilken betydning de har hatt for Trondheim som by.

Hvor: Møt opp på Vestfrontplassen.

Når: Onsdag 24. mai kl. 19.00.

Hundre år med Reitgjerdet psykiatriske sykehus – 1923 til i dag

Foredrag ved Magne Brekke Rabben

Bilde: Fra innvielsen av Reitgjerdet asyl i 1923. Hentet fra NTNU UB/Hilfling-Rasmussen.

I 1923 åpnet Reitgjerdet asyl i Trondheim. Reitgjerdet var en nasjonal spesialinstitusjon for kriminelle og særlig vanskelige mannlige psykiatriske pasienter. Frem til 1963 var Reitgjerdet én av to slike institusjoner i landet. Den andre var Kriminalasylet, som også lå i Trondheim, og var en mye mindre institusjon, etablert i 1895. Reitgjerdet skulle med tiden bli en beryktet institusjon. Først fordi den huset noen av de farligste psykiatriske pasientene i landet, men senere, etter den såkalte Reitgjerdet-skandalen i 1978, dreide oppmerksomheten seg mot avsløringene av en inhuman behandlingskultur ved sykehuset, med blant annet en omfattende og rutinemessig bruk av tvangsmidler. De sterke reaksjonene dette skapte, førte til nedleggelsen av Reitgjerdet i 1987.

Reitgjerdet og Kriminalasylets funksjon i det psykiatriske institusjonslandskapet var todelt. På den ene siden skulle institusjonene ta imot pasienter regnet som for farlige og vanskelige til å kunne behandles i regulære asyl. I tillegg skulle institusjonene ta imot kriminelle som viste mental sykdom i fengsel. Slik sett bidrog Reitgjerdet til enklere og roligere behandlingsforhold i den regulære institusjonspsykiatrien, men dette hadde altså en pris.

Dette foredraget handler om Reitgjerdets historie, om dagliglivet ved institusjonen og om institusjonens rolle i Norges institusjonslandskap, men også om Reitgjerdets arv og institusjonens rolle i samfunnsdebatten i dag.

Hvor: Hornemansgården.

Når: 7. juni 2023 kl. 19.00.

Byens vann

Foredrag i Hornemansgården ved Merete Røskaft og Per Østby

Bildet viser arbeidet med en vannrenne i Theisendammen ca. 1890-1910. Arbeiderne er samlet til lunsjpause, i bakgrunnen t.v. er gården Horgheim. Hentet fra NTNU UB/Olsen

1 1777 ble inntaksdammen for byens første vannverk åpnet. Organist og branndirektør Johan Daniel Berlin hadde tegnet damanlegget. Fra dammen og ned til byen løp det ledninger av uthulete furustokker som var bundet sammen med metallkrager. Med tiden ble det bygget flere dammer oppover Ilavassdraget, med Theisendammen som hoveduttak. Fra 1860-tallet ble et nytt vannverk bygget med støpejernsrør, og med det kunne byens brannvesen slukke brannene mer effektivt enn før. Stadsingeniør Carl Adolf Dahl (1828 – 1907) konstruerte både vannverk og spillvannsnettet som etter hvert ble lagt under byens gater.

Trondheims vann- og avløpssystemer har gjennomgått store endringer frem til i dag. Byens drikkevann kommer fra Jonsvatnet, og spillvannet ledes fra husholdningene til de avanserte renseanleggene på Høvringen og Ladehammeren. Historien om denne typen infrastruktur og dens samfunnsmessige betydning har ikke vært fortalt tidligere. Selv i dag er byens vann- og avløpstjenester og de som jobber med det lite synlig for de fleste. Hvordan ble vann- og avløpstjenestene etablert? Hvilke utfordringer sto byens ledelse overfor og hvordan løste de dem? Utgangspunktet for dette foredraget er arbeidet med boka Byens vann, som kom ut i 2021.

Foredraget holdes 3. mai kl. 19.00 i Festsalen i Hornemansgården, inngang direkte fra Torget. Hjertelig velkommen!

Foredrag etter årsmøtet 2023

Ved Siv Gøril Brandtzæg og Pål Thonstad Sandvik

«Jordens graadige strube»: Tillerraset (1816) i historiske kilder og i sang.

Tillerraset i 1816 er en av de største naturkatastrofene som har rammet Trondheimsområdet. Umiddelbart etter årsmøtet i Trondhjems historiske forening vil Pål Thonstad Sandvik beskrive raset og rasets virkninger på datidens samfunn. Siv Gøril Brandtzæg forteller og synger fra den melodramatiske skillingsvisa om kvikkleireskredet.

Vel møtt!

Hvor: E.C. Dahls stiftelse, E.C. Dahls gate 10, Møterom Valentine Smith i tredje etasje.

Når: 19.04.2023 ca. kl. 20.00

Årsmøte 2023

Bilde: Fra et møte i Festsalen i Håndverkerforeningen på hjørnet av Kjøpmannsgata og Erling Skakkes gate. Hentet fra NTNU UB/Hilfling-Rasmussen

Trondhjems Historiske Forening ønsker velkommen til årsmøte 2023!

Saksliste:
1. Godkjenning av møteinnkallingen.
2. Konstituering og valg av møteleder.
3. Årsmelding 2022.
4. Regnskap 2022 og revisorenes melding.
5. Nedleggelse av Plakettkomiteen og videreføring av deres arbeid gjennom THFs deltakelse i Trondheim kommunes Blått skilt-komite.
6. Fastsetting av kontingent.
7. Valg.
8. Eventuelt. Forslag vil bli behandlet, og kan sendes til: post@trondhjemshistoriske.no

Tid: Onsdag 19. april 2023, fra klokka 19.00 til 21.00.
Sted: E.C. Dahls stiftelse i E.C. Dahls gate 10, møterom Valentine Smith.

Okkupasjonsmaktens materielle levninger i Trondheim: vonde minner, realverdier eller kulturminner?

Foredrag ved Kristoffer E. Grini

Bilde hentet fra NTNU UB/Hilfling-Rasmussen. Utsikt fra Ladehammeren over Lademoen, fotografert i 1951. Til venstre ses strandveien med Trondhjems Aktiebryggeri, og sentralt i bildet finnes u-båtbunkeren Dora, ferdigstilt i 1943 under den tyske okkupasjonsmakten.

Trondhjems historiske forening ønsker alle velkommen til foredrag!

Under den andre verdenskrig ble Trondheimsfjorden den viktigste tyske marinebasen i Nord-Europa.  Dermed ble det bygd en mengde anlegg, forsvarsverker og infrastruktur i Trondheim, noe som mange steder endret hverdag og virkelighet for byens beboere. Da krigen var over, ble okkupasjonsstyrkene sendt hjem, men anleggene stod tilbake og hadde flere steder endret bylandskapet permanent. På den ene siden var de påminnelser om fortiden, på den andre var de nyttige realverdier som kunne brukes i gjenreisningen av samfunnet. Dette foredraget vil redegjøre for det materielle okkupasjonssystemet som ble etablert i og omkring byen, samt hvordan man har forholdt seg til og brukt disse stedene fra etterkrigstiden og frem til i dag.

Foredraget avholdes 12. april kl. 19.00 i auditoriet i Suhmhuset. Hjertelig velkommen!

Julemøte og 125-årsdag

Tirsdag 6. desember 2022, kl. 18.30-20.30 i E. C. Dahls Stiftelse

Trondhjems Historiske Forening fyller 125 år! I den anledning vil vårt tradisjonsrike julemøte endelig bli avholdt igjen.

Foredragsholder i år er Eirik Lien:

Trondheim – en annerledes jugendby.

Gjennom knapt 15 år mellom århundreskiftet og første verdenskrig satte jugendstilen sitt spredte, men tydelige preg på bebyggelsen i Trondheim – delvis på enkeltbygninger i sentrum, og mer samlet i flere sentrumsnære områder. Boken Jugendguiden for Trondheim av Eirik Lien og Svein Henrik Pedersen kom i sommer, og har en fyldig beskrivelse av stilen og mange av bygningene. Foredraget gir en introduksjon til stilen, hvorfor den er relativt tydelig til stede i Trondheim, og eksempler på ulike typer jugendbygninger her i byen.

Det vil tradisjonen tro bli servert kaffe og kaker. Vel møtt!

Med hilsen

Styret i Trondhjems historiske forening

Bilde: NTNU UB/Schrøder

Ekstraordinært årsmøte

Kaller med dette inn til ekstraordinært årsmøte i Trondhjems Historiske Forening.

Tid: 26. Oktober 2022, kl. 18.30

Sted: Møterommet i E.C. Dahls gate 10.

Saksliste:

 1. Godkjenning av møteinnkallingen.
 2. Konstituering. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive referatet.
 3. Valg: Skifte av styreleder.
 4. Valg: Supplering av styret (2 nye medlemmer).
 5. Eventuelt (Årsmøtet kan diskutere, men ikke vedta saker som tas opp her).

Hjertelig velkommen!

Med hilsen

Styret i Trondhjems Historiske Forening

Årsmøte 2021

Trondhjems Historiske Forening (THF) innkaller til årsmøte 2021.

Dato: onsdag 28.04.2021
Tid: 18.00

Digitalt møte på Zoom:
https://ntnu.zoom.us/j/96291555371?pwd=QlJ0UVJUVjlFdVBrSHZETlkwSDVEdz09

Saksliste:

 1. Godkjenning av møteinnkallingen.
 2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive referatet.
 3. Årsmelding for 2019 og 2020.
 4. Regnskap 2019 og 2020 og revisors meldinger.
 5. Fastsetting av medlemskontingenten.
 6. Valg.
 7. Eventuelt (Årsmøtet kan diskutere men ikke vedta eventueltsaker).

Vedlegg:

Vel møtt!

Digitalt foredrag: Glemmer vi, eller vil vi bare ikke huske?


Fra en av salene på Bodø gamle sykehus mellom 1905 og 1918. Foto: Nordlandsmuseet

Tirsdag 27. Oktober kl. 18.00 er Facebook-siden til Trondhjems Historiske Forening stedet å være! Svein Carstens, historiker og professor i samfunnsfag ved NTNUs Institutt for lærerutdanning, skal skjenke oss et streamet foredrag med et høyst aktuelt tema, nemlig pandemier.

Både influensa og COVID-19 er infeksiøse luftveissykdommer. Selv om symptomene på COVID-19 og influensa ser like ut, er de to sykdommene forårsaket av ulike virus. Til tross for forskjellene har de mange likheter i utviklingsmønstrene. Derfor har Spanskesyken-pandemien som hjemsøkte verden i perioden 1918 – 1920 blitt viet fornyet interesse i disse COVID-19 tider. Men hvor lenge og hvor ofte har vi opplevd slike infeksiøse pandemier? Hvilken oppmerksomhet har de i så fall fått? Og sist, men ikke minst, hva skiller reaksjonen på COVID-19-pandemien fra responsen på andre pandemier?

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til foredrag hjemme i deres egne trygge stuer, kontorer, eller hvor enn dere ønsker å få med dere dette interessante foredraget fra. Arrangementet er gratis, og alle som vil får tilgang!

Tid: 27. oktober kl. 18.00

Sted: Trondhjems Historiske Forenings Facebookside, https://www.facebook.com/trondhjemshistoriske