Underoffiserskolen

General Georg Fredrik von Krogh fortsatte sin sentralisering av militære funksjoner i Trondheim med en tredje bygning i Munkegata. Hit ville han flytte det eksisterende militære bydepot som holdt til i leide lokaler. Den tredje bygningen i rekken var langt på vei hans egen private plan, og både tomt og tømmer ble innkjøpt for generalens egne midler.

Kong Frederik VI gikk med på planen om en depotbygning på nordsiden av Ekserserhuset etter at tegninger for bygningen, utført av ingeniørkaptein Nicolai Wilhelm Gedde, var lagt frem i 1812. Regimentets underoffiserskole var inkludert i planen for bygningen, som dermed var tegnet i to etasjer. Den kombinerte funksjonen av depot og skole forutsatte en stor bygning, samtidig som planen i form og omfang harmonerte med nabobygningen mot nord, den store katedralskolen.

Byggetillatelse ble gitt av kongen i januar 1813, og allerede året etter sto den nye bygningen ferdig, med depot, lokaler for underoffiserskolen og for «Det militære Institut», der kaptein Gedde var direktør. En treværelsers leilighet for Gedde var det også blitt plass til i det toetasjes huset. Konstruksjonen var en tradisjonell tømmerkasse, påført stående over- og underliggerpanel. Huset fikk saltak tekket med krum, rød tegl og har siden det sto ferdig i 1814, ikke vært gjenstand for større eksteriørmessige endringer. Her er også den gråhvite panelfargen beholdt.

Innvendig har Underoffiserskolen derimot gjennomgått en rekke forandringer etter de behov som har oppstått gjennom skiftende tider. Skolen tok med årene beslag på en større del av lokalene, og bygningen har i tillegg vært brukt til kontorer, møterom, bibliotek, sykestue, øvingslokale for garnisons-/divisjonsmusikken, verksteder etc.

Johan Bojer var elev ved underoffiserskolen i 1890-årene, og i boka Læregutt (1942) har han gode beskrivelser av livet på skolen: «Skolen med Ekserserhuset ligger øverst i den breie Munkegata, og domkirka ruver like i nærheten. Vi marsjerer til og fra denne skolen, og alt skjer under givakt. Når du ikke står på geledd, må høyre hånda ustanselig opp til hjelmen, snakker en overordnet til deg, så må den dit, snakker du til ham, så må den dit, møter du ham på gata, så nåde deg om den ikke kommer dit litt fort. [. . .] I den nederste klassen var vi i kvarteret fire på ett rom, to om et bord og to om en seng» (Bojer 1942)

I sin moderne form som Den militære forskole/Befalskolen fortsatte opplæringen av befal i bygningen frem til 1990-årene. Etter oppussing i 2008 ble bygningen overtatt til sivile formål, med Kirkevergen som leietaker.

Adresse: Munkegata 6.
Merket med plakett i 1980.
Fredning tinglyst i 2004.

(Teksten er hentet fra boken Hus med hedersmerke, Per R. Christiansen, 2009)