Lundgreengården

Dette er en av tre gårder i byen som er kjent under navnet Lundgreengården. Alle skriver seg fra samme familie og foretak, kjøpmannsfamilien Lundgreen, som først og fremst var kjent for salg av vin og brennevin under firmanavnet M. H. Lundgreens Enke. Firmaet var opprinnelig etablert av kjøpmann Mathias Helmer Lundgreen, som kom fra Flensburg til Trondheim i 1819. Etter hans død i 1831 ble virksomheten drevet videre av hans enke Catharina Marie og sønnen Helmer Lundgreen, som ble en aktiv og betydningsfull mann i byens næringsliv, bl.a. bankdirektør og initiativtaker til Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab.

Den mest sentrale av Lundgreens gårder lå i Munkegata 26-28, ved Torvets nordvestre kvadrant, og den var i familiens eie fra 1819 til noe etter 1900. Den ble revet i 1913 for å gi plass til Hotell Augustin (Hotell Phoenix). De to andre Lundgreengårdene lå begge i Kjøpmannsgata, som nr. 46 og nr. 50. Sistnevnte var kjøpt av firmaet i 1875, men ble lenge brukt av destillasjonsfirmaet Knoff & Co., senere av margarinfabrikken Arild og deretter Margarincentralen. Derimot var M. H. Lundgreens Enke mer direkte til stede i Kjøpmannsgata 46. Gården ble kjøpt i 1897, da tredje generasjon i familien drev firmaet, og bygningen ble tatt i bruk til lager for forretningens tradisjonelle varer – vin og brennevin samt finere delikatessevarer. Etter avviklingen av utsalget på Torvet i 1903 ble forretningen i sin helhet flyttet til Kjøpmannsgata 46, der firmaets tradisjonelle virksomhet fortsatte til inn i 1920-årene.

Kjøpmannsgata 46 er i likhet med nabogårdene spor av det gamle «Søgadepatrisiatet» og deres virksomhet. Kjøpmannsgata var de store grosserernes gate, med handelshus på rekke og rad. På vestsiden av gata lå staselige bygårder, med leiligheter og kontorer, og med tilhørende brygger nedenfor, i bryggegata mot elva. Gården i nr. 46 tilhørte på 1800-tallet grosserer Johan Christian Wildhagen, som i 1802 gikk i kompaniskap med et av byens største handelshus, Meincke & Co. Wildhagen representerte byen på Stortinget i 1815 og satt som direktør i Norges Bank fra bankens opprettelse i 1816.

Som nabogårdene ble nr. 46 raskt gjenreist etter bybrannen i 1841 – og som i flere av de andre gårdene opphørte handelen i det samme store format mot slutten av århundret. I noen år ble det drevet pensjonat her, og strøket var stadig fornemt og pent, med gårdenes høye trapper, smijernsrekkeverk og stilfulle fasader. I årene før M. H. Lundgreens Enke ble eier av gården, hadde både grosserer Andreas Moe og overrettssakfører, senere ordfører og borgermester, Hans Jørgen Bauck leilighet i denne gården.

Med sin vin- og brennevinshandel etablerte M. H. Lundgreens Enke en langvarig tradisjon i Kjøpmannsgata 46. Vinmonopolet åpnet midt i 1920-årene omsetning av samme type varer og hadde dette lokalet som et av sine faste utsalgssteder til langt inn på 1960-tallet. Først i 1970-årene sto en annen statlig virksomhet, Poststyret, en tid som eier av gården, som huset ulike kontorer og bedrifter, blant dem Tørrkopi AS og Aktietrykkeriets litoavdeling. Trondheim kommune overtok i 1975 eiendommen i likhet med gården ovenfor og nedenfor. Mot slutten av 1980-årene ble både nr. 46 og nabogårdene innlemmet i det nye kulturhuskvartalet, Olavskvartalet, og de ble tatt i bruk som administrasjonslokaler for kulturhuset.

Adresse: Kjøpmannsgata 46
Eier: Trondheim kommune
Merket med plakett i 2002

(Teksten er hentet fra boken Hus med hedersmerke, Per R. Christiansen, 2009)