Ilens friskole

Ilas eldste skolehus. Ilens friskole

Ilens friskole ble opprettet av kapellan i Domkirken, senere biskop, Marcus Fr. Bang i 1770. I tillegg til at Bang brukte av egne midler, lå flere frivillige bidrag til grunn for opprettelsen av friskolen, eller fattigskolen som den opprinnelig ble kalt. I 1775 ga f.eks. Christine Volqvarts halvparten av sin formue til skolen. En av byens store velgjørere, Hans Nissen, satte av 100 riksdaler til skolen i sitt testamente av 1787.

Byens første skole av denne typen var Vår Frue sogns fattigskole, som var opprettet i 1754. Med forordninger av 1739 og 1741 var det bestemt fra København at alle barn i riket skulle gis undervisning i lesing, skriving og kristendom. Dette ble litt etter litt fulgt opp rundt om i landet. Mens skolen tidligere var organisert som en betalingsskole, besto utfordringen i de nye bestemmelsene i å gi et tilbud om skolegang også til dem som ikke kunne betale for undervisningen.

I første omgang forutsatte etableringen av friskoler private initiativ og pengegaver. Bak fattigskolen i Vår Frue sogn sto sognepresten selv, Niels Tønder. Dels av egne midler, dels gjennom en innsamling i sognet fikk han skolen i gang i en gård han selv hadde kjøpt til formålet i Gjelvangveita. I årene frem mot 1800 ble driften av skolen sikret ved en rekke private gaver og mindre legater, bl.a. 1000 riksdaler fra Hans Nissen. Fra 1794 fikk skolen årlige bidrag fra Thomas Angells Stiftelser.

Domsognet fikk sin friskole i 1775, på hjørnet av Munkegata og Vestre gate (senere Erling Skakkes gate), der De husarmes legat var huseier. Noe senere flyttet skolen til Prinsens gate 22b og ble tilgodesett med flere testamentariske gaver. Tre år etter domsognet fikk Bakklandet sin friskole, i en skolebygning bekostet av de angellske stiftelser.

I 1790 ble byens friskoler overtatt av en offentlig overkommisjon, bestående av bl.a. stiftamtmannen, biskopen, stiftsprosten, byens sogneprester og president. Et nytt formål med undervisningen ble å gi jentene i skolen innsikt i «nyttig håndarbeid» i tillegg til den felles undervisningen for både jenter og gutter i kristendom, lesing, skriving, regning og sang. Et reglement ble satt opp med et bestemt timetall for undervisningen.

På Ilens friskole var det en mannlig og en kvinnelig lærer, som begge hadde leilighet i skolehuset. I 1833 ble det ansatt en tredje lærer, før skolen i 1839 fikk nye og større lokaler lenger øst i samme gate.

Adresse: Mellomila 29
Merket med plakett i 1980

(Teksten er hentet fra boken Hus med hedersmerke, Per R. Christiansen, 2009)


Se bygningen i Googles gatevisning: https://goo.gl/maps/kVrEdS4uW5S2


Branntaksten for bygningen i 1766:
Matthias Schive Skipper sin Huus, Dobbelt højde, Fronten mod Øster, Stue med dobbelt etage jern Vind ovn, med blik Tromler paa, et Kammer uden ovn, nok een Stue med jern vind ovn og 2de Tromler, Sæng-Kammer med jern bielægger ovn, Kiøkken med Skorsteen Muur og Eet Spids-Kammer, paa loftet et Kammer med jern Vind ovn og 3de Kammer uden ovn, 9 fag dobbelt og 10 dito Enkelte højde og 2de fag Kit Vindue, 4re opgaaende Skorsteene tækt med tagsteen, i gaarden et Størhuus, Pakboed, Hæste-Stald og Koefæehuus, veedskiul, alt med overlemmer, og Svahler, tækt med Taggsteen, opgav selv: 800 rd.
Kilde: http://digitalarkivet.uib.no/sat/1766brtxt/1766index.htm