Ila skole

I Ila var den gamle friskolebygningen i ferd med å bli for liten i årene omkring 1830. Barnetallet i bydelen økte, og de tre lærerne ved skolen måtte flytte ut av sine private rom i skolebygningen for å gi plass til elevene. Men heller ikke dette var nok. Inspeksjonen for skolen innså at det måtte en ny skolebygning til, og stiftsdireksjonen godkjente planer for en ny skolebygning i Jens Wolds hage på hjørnet av Mellomila og Østre Ila.

Tomten ble innkjøpt i 1837, og skolen ble tatt i bruk i 1839 som det første spesialbygde skolelokalet for byens allmueskole (fra 1890 kalt Trondhjems Folkeskole). I tillegg til den ordinære undervisningen ble byens første søndagsskole åpnet her i 1873.

Med en stadig økning i folketallet og elevtallet i denne bydelen ble det snart igjen plassmangel, og i 1870 flyttet gutteklassene midlertidig til Møllehaugen. Skolekommisjonen gikk i 1875 inn for ny skolebygning, og samme år ga bystyret sin tilslutning til planene.

Med Ole F. Ebell som arkitekt ble en ny, treetasjes skolebygning satt opp i mur, like vest for den gamle. Nyskolen åpnet i 1877 med 18 klasserom, lærer- og lærerinneværelser og rommet dessuten en gymnastikksal. I 1889 ble lokalet modernisert med garderobe og dusj i kjelleren, og det ble innredet et arbeidsrom for skomakerskolen på kvisten. Utenfor ble det anlagt separate skolegårder for jenter og gutter, hhv. 800 kvm og 1000 kvm store. Den gamle bygningen ble brukt videre som sløydsal, skolekjøkken og overlærerkontor, og var en del av Ilens skole/Ila skole til 1960.

En tredje utvidelse ved Ila skole ble en aktuell sak for byens skolemyndigheter omkring 1915. To år etter var det klart for byggestart av en svær murbygning tegnet av Olaf Nordhagen vis à vis den gamle. Omtrent samtidig startet for øvrig byggingen av den like ruvende Bispehaugen skole på motsatt side av byen. Da den nye Ila skole sto ferdig i 1921, åpnet dette for utleie av lokalene i murbygningen fra 1877. Dette ble tilhold for Trondheim kommunale middelskole frem til 1956 og Trondheim kommunale handelsskole (Nidareid videregående skole) fra 1962 til 1984.

Alle de tre generasjonene av skolebygninger reist ved Ila skole er bevart i nokså uforandret form. De to eldste er en del av Steinerskolens skoleanlegg, mens den største brukes av folkeskoleklassene på Ila skole som før. Denne bygningen gjennomgikk etter 2000 en omfattende rehabilitering.

Adresse: Mellomila 7/9
Merket med plakett i 2001

(Teksten er hentet fra boken Hus med hedersmerke, Per R. Christiansen, 2009)