Lover

Lover Trondhjems Historiske Forening

vedtatt 6. des. 1897, revidert 24. okt. 1946, 24. mars 1953, 12. mars 1968, 11. april 1973, 14. apr. 2004, 28. apr. 2008, 6. mai 2009, 28. apr. 2010 og 9. apr. 2013.

§ 1 – Formål

Trondhjems Historiske Forenings formål er å bidra til å utforske Trondheims og Trøndelags historie og gjennom publikasjoner, foredragsvirksomhet og på annen måte spre kunnskap om byen og landsdelen. Foreningen skal også aktivt delta i vern av kulturarven og søke å vekke interesse for historie generelt.

§ 2 – Årsmøtet

Årsmøtet er Trondhjem Historiske Forenings høyeste organ. Alle som har betalt medlemskontingent har stemmerett på årsmøtet. Det ordinære årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned med fjorten dagers varsel. Her legger styret fram oversikt over foreningens virksomhet det siste år samt revidert regnskap. På årsmøtet velges leder, styremedlemmer med vararepresentanter, to revisorer og valgkomité på tre medlemmer.

Styrets leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen.

Endringer i lovene foretas av årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag om endringer må være fremsatt for styret senest en måned før møtet og kunngjøres sammen med årsmøteinnkalling. Lovendringene trer i kraft umiddelbart.

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. Medlemmene får Trondhjemske Samlinger.

§ 3 – Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller minst tjue av foreningens medlemmer forlanger det. Den korteste innkallingsfrist for et slikt møte er fjorten dager.

§ 4 – Foreningens styre

Foreningen ledes av et styre på sju medlemmer; leder, seks styremedlemmer og to varamedlemmer. Alle velges hver for seg. I fall det finnes to kandidater til et verv skal valget foregå skriftlig. Styret velger selv nestleder, sekretær, økonomisk ansvarlig, redaktør for Trondhjemske Samlinger, arrangementsansvarlig og en med særlig ansvar for kommunikasjon. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder samt tre styremedlemmer er til stede

Foreningens leder samt ett styremedlem har i fellesskap signaturrett på vegne av foreningen.

Plakettkomiteens leder har møterett på styremøtene.

§ 5 – Gaver

Pengegaver som foreningen får, skal legges opp til et fond, Trondhjems Historiske Forenings fond.

§ 6 – Plakettkomiteen

Styret i Trondhjems Historiske Forening oppnevner medlemmene av Plakettkomiteen og bestemmer deres funksjonstid. Plakettkomiteens formål er å gjøre publikum oppmerksom på, og gi informasjon om, bygninger i Trondheim kommune som utmerker seg. Plakettkomiteen konstituerer seg selv med leder og sekretær.

§ 7 – Oppløsning

Oppløsning av Trondhjems Historiske Forening skjer ved et særskilt sammenkalt møte. Innkallingen til møtet skal skje med minst en måneds varsel. Bestemmelsen krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene.

Oppløsningsmøtet bestemmer disponeringen av foreningens gjenværende midler. Midlene forutsettes anvendt til fortsatt forskning og formidling av byens historie.

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s