Æresmedlemmer

Nyutnevnte æresmedlemmer f.v. Anders Kirkhusmo, Rolf Grankvist og nestleder Tor Anders Bekken Martinsen. Harald Nissen var ikke tilstede.

Nyutnevnte æresmedlemmer f.v. Anders Kirkhusmo og Rolf Grankvist med nestleder Tor Anders Bekken Martinsen. Harald Nissen var ikke tilstede.

I forbindelse med årsmøtet hadde vi gleden av å utnevne tre æresmedlemmer av THF. Rolf Grankvist, Anders Kirkhusmoe og Bo Harald Nissen ble alle utnevnt på bakgrunn av sitt massive arbeide for foreningen.

De tre ble overrakt diplomer og blomster av leder og nestleder.

Vi tar oss den frihet å publisere alle ord nedskrevet av nestleder Tor Anders Bekken Martinsen for anledning:

Utnevnelse av æresmedlemmer i Trondhjems Historiske Forening

Det er med stor glede at styret for Trondhjems Historiske Forening herved utnevner Rolf Grankvist, Anders Kirkhusmo og Bo Harald Nissen til æresmedlemmer av foreningen.

Alle tre medlemmer har i en mannsalder utmerket seg og arbeidet for foreningens virke. Gjennom verv og forfattervirksomhet har alle tre søkt å utforske og å spre kunnskap om Trondheim og byens historie.

Rolf Grankvist var formann i foreningen fra 1969 til 1979. I forbindelse med foreningens 75-årsjubileum i 1972, var det Grankvist som formann som foreslo å danne Plakettkomiteen. Han har i tillegg ledet komiteen i en årrekke og takket av fra samme før jul. Han har publisert flere artikler i Trondhjemske Samlinger. I tillegg har han hatt flere verv i foreningen, blant annet som leder av valgkomiteen.

Anders Kirkhusmo var formann fra 1979 til 1989. Fra 1973 til 1978 var han i tillegg redaktør av Trondhjemske Samlinger. Han har deltatt aktivt i foreningens virke og har en rekke publikasjoner i Samlingene.

Harald Nissen har en lang fartstid i foreningens styre. Det har ikke kommet på det rene, men i henimot tyve år var han foreningens stødige og sikre sekretær. I tillegg har han vært aktiv i foreningens Plakettkomité i en årrekke, og har i tillegg vært formann for samme. Nissen har også vært publisert en rekke ganger i Samlingene.

De er tre betydelige medlemmer av foreningen som i dag hedres for sin årelange innsatts for foreningen. De har med sin iver og interesse, både for historie generelt men i særdeleshet for Trondheim bys historie, spredt oppmerksomhet og opplyst byens befolkning.

Foreningens styre ser med ærbødighet opp til disse tre, og med denne påskjønnelse takker vi med dyp respekt for den innsats de alle har lagt ned for Trondhjems Historiske Forening.

For Styret,
Tor Anders Bekken Martinsen, nestleder

Kommentarer er stengt.